• Personlig service
 • Auktoriserad återförsäljare
 • I lager - leverans inom 1-3 dagar
menu Created with Sketch. times Created with Sketch. Meny
Sök
cart Created with Sketch. 0 Varukorg
Varukorg

 

 

Vanliga svetsfel

Svårt att få till en snygg svets?

 

För mycket sprut

Orsak:

 1. Svetströmmen för hög.
 2. Ljusbågen hålls för lång.
 3. Fel polaritet.
 4. Felaktig elektrod.

Åtgärd:

 1. Sänk strömstyrkan.
 2. Minska båglängden.
 3. Kontrollera att rätt polaritet används till den använda
  elektroden.
 4. Välj användbar elektrod (om nödvändigt öppna nytt
  elektrodpaket av rätt kvalite).

Deformation

Orsak:

 1. Olämplig svetsföljd.
 2. För många och tunna strängar oftast p.g.a för klen elektroddimension.
 3. Osymmetsriska fogar.
 4. Otillräcklig häftning eller övervinkling av artbetsstycket.

Åtgärd:

 1. Svetsa från båda sidor. Svetsa från mitten och utåt i en konstruktion.
 2. Använd grövre elektroddimension, om möjligt högbyteselektroder.
 3. Planera svetsningen (rätt strängföljd).
 4. Kompensera för krympning genom att fixera arbetsstyckena med motvinkel.

Blåsverkan

Orsak:

 1. Avböjning hos bågen genom magnetisk påverkan.
 2. Uppkommer vanligen vid svetsning med likström.
 3. Uppkommer vid kanterna av en konstruktion och i trånga utrymmen.

Åtgärd:

 1. Koppla återledarklamman där svetsningen skall påbörjas (svetsa från återledaren).
 2. Använd om möjligt växelström.
 3. Luta elektroden i riktning från svetsen mot bågen, arbeta med så kort båge som möjligt.

Smältgränssprickor

Orsak:

 1. Grundmaterialet är härdningsbenäget (innehåller höga halter av legeringsämnen).
 2. För hastig avsvalning i den värmepåverkade zonen.
 3. Fuktiga elektroder. (Tillför väte som kan förorsaka sk. väteförsprödning).

Åtgärd:

 1. Om möjligt välj ett material med bättre svetsbarhet.
 2. Förvärm arbetsstycket vilket bidrar till en långsammare svalning (minskar härdeffekten i omvandlingszonen).
 3. Använd torra basiska elektroder.

Tändsvårigheter

Orsak:

 1. För låg svetsström.
 2. För låg tändspänning.
 3. Återledaren dåligt ansluten.
 4. Elektrodhöljet täcker elektrodens tändande.

Åtgärd:

 1. Öka svetssströmmen.
 2. Strömkällans tomgångsspänning för låg till den använda elektrodtypen.
 3. Anslut återledarklämman till ”ren metall”.
 4. Blottlägg elektrodkärnan och skraptänd.

Bindfel

Orsak:

 1. För låg svetsström.
 2. Felaktig elektrodlutning.
 3. För hög framföringshastighet.

Åtgärd:

 1. Öka strömstyrkan.
 2. Rikta elektroden så att ljusbåge arbetar mot fogväggarna.
 3. Anpassa stränghastigheten efter elektrodens nedsmältning.

Stelningssprickor

Orsak:

 1. Fel typ av elektrod.
 2. Grundmaterialet kan ha höga halter av kol och svavel.
 3. Svetsens geometriska form är olämplig.
 4. Svetsen (i regel bottensträngar och häftor) är inte tillräckligt stark för krympkrafterna.

Åtgärd:

 1. Använd basiska elektroder (spricksäkrare än övriga typer).
 2. Använd specifiecerat (genom analys) eller normerat grundmaterial.
 3. Undvik för stora spalter i stumfogar. Säkerställ god inträngning i roten.
 4. I fast inspända delar där fri krympning hindras skall kraftiga häftor och bottensträngar utföras.

Kratersprickor

Orsak:

 1. Svetsningen har avbrutits allt för snabbt. (Spricka utgår från håligheten i svetskratern förorsaka av krympverkan i samband med stelnandet).

Åtgärd:

 1. Vid avslutningen förs elektroden tillbaka över kratern för att fylla denna.

Smältdiken

Orsak:

 1. Svetsströmmen för hög.
 2. Felaktig elektrodföring eller elektrodvinkel.
 3. För lång ljusbåge.
 4. För stor elektroddimension i förhållande till plåttjocklek.

Åtgärd:

 1. Ställ in rätt strömstyrka.
 2. Iakttag rätt elektrodvinkel speciellt vid stående kälfog.
 3. Arbeta med lämplig båglängd.
 4. Välj lämpligare elektroddiameter.

Porer

Orsak:

 1. Fukt från olämpligt förvarade elektroder.
 2. Föroreningar eller skyddsfärg på fogytorna.
 3. För hög framföringshastighet.
 4. För lång ljusbåge.

Åtgärd:

 1. Omtorkning av elektroderna enligt leverantörens anvisning eller använd elektroder ur nyöppnad förpackning.
 2. Rengör fogytorna från färg, rost, glödskal, torka eventuell fukt.
 3. Minska stränghastigheten.
 4. Minska båglängden

Slagginneslutningar

Orsak:

 1. Slaggen flyter före ljusbågen.
 2. Bristfällig slaggning mellan strängarna.
 3. Konvexa (rågade) strängar som ger slaggfickor.
 4. Felaktig strängföljd.

Åtgärd:

 1. Öka stränghastigheten alt. öka elektrodvinkeln.
 2. Noggrann slaggning, om nödvändigt slipning.
 3. Använd rätt strängläggningsteknik som ger struken råge.
 4. Planera noggrannt strängläggningen.

Rotfel

Orsak:

 1. För hög stränghastighet.
 2. Olämplig elektrodföring.
 3. För liten spaltöppning.
 4. För grov elektrod.

Åtgärd:

 1. Svetsa långsammare.
 2. Pendla mellan fogväggarna.
 3. Slipa upp eller säkerställ lämpligare spaltöppning.
 4. Välj elektroddimension som ”går ner” i botten av fogen.